Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Volledige Algemene voorwaarden voor levering van producten door IDD-Parts B.V en betalingsvoorwaarden.

Welkom bij IDD-Parts B.V. 
Wij waarderen het dat u vertrouwen in ons stelt. Wij streven naar een optimale relatie met onze klanten, wederzijds vertrouwen is daarin essentieel. Daarom nemen wij uw rechten serieus en doen wij er alles aan kwaliteit, service en prijs voor u aantrekkelijk te maken. Voor u is het belangrijk dat u optimaal bent geïnformeerd en weet wat u van ons kunt verwachten. De onderstaande voorwaarden stellen u in staat tot in detail te zijn geïnformeerd wanneer u een bestelling bij ons plaatst. Als u in winkelt in onze webshop, accepteert en respecteert u onze regels, voorwaarden en copyright ten aanzien van gebruik van de site en de artikelen in onze webshop. IDD-Parts wil graag samen met u eerlijk zaken doen. Wij doen ons best alle artikelen goed en duidelijk te beschrijven. Voor zover mogelijk voorzien wij ze ook van afbeeldingen. IDD-Parts doet haar best de aangeboden artikelen voldoende in voorraad te hebben zodat snelle levering mogelijk is. Het kan echter voorkomen dat artikelen tijdelijk of blijvend zijn uitverkocht. IDD-Parts kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het onverhoopt niet kunnen leveren van een artikel.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Op alle productaanbiedingen en overeenkomsten van IDD-Parts zijn onze Algemene verkoopvoorwaarden (hierna genoemd "Voorwaarden") van toepassing. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op diensten, adviezen trainingen en verhuur.
1.2 Het accepteren van onze productaanbiedingen, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van onze voorwaarden aanvaard.
1.3 Onder producten wordt verstaan zaken zoals onderdelen, gereedschap, accessoires en andere producten die op de webshop worden aangeboden.
1.4 Op onze voorwaarden en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen (IDD-Parts en de afnemer) zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
1.5 Van onze voorwaarden kan alleen via een schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
1.6 Door het bestellen van de order sluit u een rechtsgeldige overeenkomst af met IDD-Parts.
1.7 IDD-Parts houdt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te annuleren.
1.8 Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud van enig schriftelijk of digitaal product is niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van IDD-Parts.

Artikel 2 Prijs van de artikelen
2.1 Alle aanbiedingen van IDD-Parts zijn vrijblijvend en wij houden ons recht voor prijzen te wijzigen.
2.2 De vermelde prijzen zijn in Euro en zijn exclusief 21% BTW + milieubelasting indien van toepassing. Het is niet mogelijk om via onze webwinkel producten te leveren zonder BTW voor Europese (niet Nederlandse) bedrijfsmatige klanten met een BTW-nummer. Dat kan uitsluitend als u per e-mail rechtstreeks bij ons bestelt.
2.3 Prijzen zijn exclusief verzend- en transportkosten.
2.4 Prijzen zijn geldig zoals deze vermeldt zijn op het moment van aankoop via onze actuele website. Een eventuele aanbieding geldt tot het tijdstip van vervallen van de aanbieding.
2.5 Voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd is IDD-Parts niet verantwoordelijk. De afnemer dient deze kosten zelf te betalen. De hoogte van het eventuele bedrag wordt door de douane van het betreffende land berekend.

Artikel 3 Werkwijze bij het bestellen
3.1 U bestelt via onze webshop de gewenste artikelen en aantallen.
3.2 De voorwaarden voor levering zijn dat de betaling vooraf plaats vindt, direct als u bestelt, tenzij anders is overeengekomen.
3.3 De bestelling wordt normaal binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden. Het verzenden is voor risico van de afnemer.
3.4 U kunt ook rechtstreeks (dus niet via de webshop) bestellen. U doet dit via een e-mail. De bestelling wordt dan via de post of bezorgdienst aan u toegezonden. U kunt desgewenst de bestelling ophalen bij onze vestiging in Barneveld, dat scheelt u verzendkosten.
3.5 Verzendkosten worden naar gewicht berekend, zie ook onder "Transport" op de website.
3.6 Controleer voor verzending eerst of alles goed en volledig is ingevuld en verstuur dan pas uw bestelling.

Artikel 4 Betaling
4.1 In onze webshop maken wij gebruik van een Nederlandse betalingsmogelijkheid; iDEAL. Indien u hier meer informatie over wenst kunt u bij iDEAL terecht (www.ideal.nl). Als u op een andere wijze wilt bestellen en betalen, neemt u dan, voordat u de bestelling plaats, contact met ons op. Voor meer informatie info@iddparts.nl Indien u de mogelijkheid wordt geboden om op rekening uw aankopen te verrichten, zal betaling binnen 8 dagen moeten plaatsvinden. Er is géén minimum orderbedrag.
4.2 Indien u in gebreke bent met betaling, is IDD-Parts gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst (bestelling) op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. U bent vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd van het openstaande bedrag. Indien betaling pas plaatsvindt na aanmaning door IDD-Parts bent u aan administratiekosten een bedrag van € 20,- verschuldigd. Indien IDD-Parts de vordering ter incasso uitbesteed, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, deze bedragen minimaal 20% van het openstaande bedrag. IDD-Parts heeft onverminderd de bevoegdheid om, in plaats daarvan, de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.

Artikel 5 Levering van de artikelen
5.1 De bestelling wordt zo snel mogelijk nadat de betaling via iDEAL is bevestigd aan u geleverd.
5.2 Verzending van de bestelling vind doorgaans plaats binnen 1 werkdag na ontvangst van bevestiging. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en mede afhankelijk van de beschikbaarheid van het betreffende artikel. Geen rechten kunnen worden ontleend aan genoemde leveringstijden. IDD-Parts is niet aansprakelijk voor vertragingen indien er omstandigheden zijn waar IDD-Parts niets aan kan doen zoals oorlog, terrorisme, stakingen, toeleveringsproblemen, regeringsmaatregelen, natuurrampen en dergelijke. Indien onverhoopt de leveringstermijn uitloopt wordt de afnemer hiervan in kennis gesteld. Indien de aflevering niet binnen redelijke termijn door IDD-Parts kan worden gegarandeerd, mag de afnemer de order annuleren. Eventueel reeds gedane betalingen worden dan teruggestort.
5.3 U ontvangt bij de bestelling een factuur met BTW.
5.4 Indien u meerdere artikelen heeft besteld kan een pakket worden gemaakt of elk artikel kan apart worden verstuurd. IDD-Parts maakt hiervoor de beste verzendkeuze.
5.5 IDD-Parts is gerechtigd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
5.6 De eigendomsrechten van de artikelen gaan pas over nadat u het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van levering op u over. Levering is "af magazijn".
5.7 Levertijd en verzendkosten Op onze website onder kopje "Transport" geven wij een indicatie van de geschatte levertijd en verzendkosten van de bestelling.

Artikel 6 Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U dient de bestelling bij aflevering direct te controleren. Indien het geleverde niet overeenkomt met het door u bestelde dient u ons daarvan binnen 3 werkdagen op de hoogte te stellen.
6.2 Indien is aangetoond dat het geleverde niet met het door u bestelde overeenkomt zullen wij, tegen retournering daarvan, de bestelling vervangen door de door u bestelde artikelen. U retourneert de verkeerde artikelen aan IDD-Parts, tenzij anders overeengekomen. De bezorgkosten van het door u aan ons terug te sturen verkeerde pakket zullen wij retourneren.
6.3 U heeft het recht, conform de Nederlandse wet "Verkoop op Afstand", om de bestelling indien ze niet aan uw verwachting voldoen binnen 7 dagen zonder opgave van redenen terug te sturen. De kosten van terugsturen zijn in dit geval voor uw rekening. Artikelen dienen onbeschadigd en ongebruikt te zijn en in oorspronkelijke verpakking en eventuele beschermingsfolie. Bezorgkosten zijn voor uw rekening.
6.4 Artikelen die door het transport of door andere redenen die niet bij ons liggen, zijn beschadigd, worden niet door ons teruggenomen of vergoed, zie 5.6.
6.5 Wij zorgen voor adequate verpakking en doen onze uiterste best om beschadiging te voorkomen, garanties kunnen wij echter niet geven.
6.6 Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het gebruik en eventuele gevolgen daarvan, door de koper van bij onze webshop aangeschafte producten. Bij gebruik van gereedschappen waarschuwen wij u voor de risico’s die u loopt. Gereedschap is scherp en kan tot verwondingen leiden. Laat het nooit onbeheerd achter en berg het na gebruik veilig op. Houd het uit de buurt van kinderen.
6.7 Indien u besluit van uw recht gebruik te maken en het artikel terug te sturen heeft u recht op geld terug garantie binnen 30 dagen na ontvangst van het artikel, mits dit in onbeschadigde staat, ongebruikt is, in originele verpakking en eventuele beschermingsfolie is geretourneerd. Door ons gemaakte verzendkosten vallen hier buiten.
6.8 IDD-Parts is niet verantwoordelijk te stellen voor overmacht.

Artikel 7 Algemene waarschuwingen
Om onze producten veilig te installeren, gebruiken en onderhouden, dient u een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen. Neem daarom, voor ieders veiligheid, de waarschuwingen en aanwijzingen in product- en installatiehandleidingen in acht! Neem bij twijfel contact op met uw leverancier. Onze producten mogen alleen worden geïnstalleerd en onderhouden door ervaren, voldoende onderrichte monteurs van industriële deuren en docksystemen. Onze materialen zijn dus niet geschikt voor doe-het-zelvers en leerling-monteurs.

Artikel 8 Garantie
IDD-Parts streeft naar 100% juiste levering conform bestelling. Ondanks alle controles, is dit in de praktijk helaas niet altijd mogelijk. Eventuele fouten zullen echter zo snel mogelijk worden hersteld, om het ongemak voor u en de gebruiker zo veel mogelijk te beperken. Het is daarom van belang dat u ons zo snel mogelijk informeert over het geconstateerde gebrek (met artikelnummer) en ons vervolgens in de gelegenheid stelt de passende oplossing te bieden. IDD-Parts zal door derden gemaakte kosten alleen vergoeden indien wij hiervoor van tevoren, uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Bij eventuele vergoeding gaan wij altijd uit van reële kostentarieven en reisafstanden van ten hoogste één uur.

Artikel 9 Slotbepaling
Deze voorwaarden treden in werking op 1 februari 2010. IDD-Parts B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder inschrijfnummer 08217619.